Zavlažování | Založení trávníku a výživa | Půjčovna | Prezentace | Kontakt

 

 

kubes-tropy

[ tisk ]


Smlouva o nájmu č. ...............

uzavřená dle § 663 a násl. občanského zákoníku č. 509/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Pronajímatel:

T R O P Y
Kubeš Jiří
Morašice 143
569 51 Morašice u Litomyšle

IČ:73609501
DIČ:CZ6603152226

Tel: 606 436 853
e-mail: kubes@lit.cz
www.kubes-tropy.cz

Nájemce:
 

Název
 

Sídlo:
DIČ
tel:

Zastoupen:
Č. OP:
Bydliště :

I. Předmět smlouvy

Typ stroje ...............................................................................

Cena stroje .............................. půjčovné/den .....................

II. Doba nájmu

1. Pronajímatel přenechává nájemci do užívání od ........................... do .......................... zařízení uvedené v bodě I. této smlouvy.
2. Zařízení musí být vráceno pronajímateli v den ukončení nájmu do 19.00 hod.

III. Cena nájmu  

1. Cena nájmu byla sjednána dohodou dle zák. č. 526/90 Sb. ve znění pozdějších předpisů a činí celkem ..................................Kč.
2. V ceně nájmu je zahrnuto DPH ve výši 19 %.
3. Cena nájmu bude hrazena:

a) v hotovosti celá ihned při uzavření smlouvy
b) v hotovosti při vrácení předmětu pronájmu

c) složením finanční jistiny ve výši .................... Kč, tj. slovy ................................................. při uzavření této smlouvy. Celková částka za pronájem bude nájemcem uhrazena nejpozději ke dni ukončení nájmu.

IV.Práva a povinnosti stran

1. Pronajímatel se zavazuje předat nájemci zařízení s případným příslušenstvím ve stavu způsobilém smluvenému užívání a v tomto stavu ho svým nákladem udrěovat.
2.   Bez souhlasu pronajímatele nesmí nájemce přenechat zařízení třetí osobě.
3. Nájemce potvrzuje, že byl seznámen s technickými parametry zařízení a BOZ při práci a je si vědom toho, že obsluhu smí provádět dle příslušných předpisů jen osoba s patřičným oprávněním, zkouškami ap. V případě nedodržení řádné obsluhy je si nájemce vědom, že odpovídá za všechny škody, které způsobí sobě nebo třetím osobám nedodržením tohoto ustanovení.
4. Nájemce je povinen oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu potřeby oprav, které má provést pronajímatel.
5. Nájemce nesmí bez souhlasu pronajímatele provádět změny na zařízení.
6. Nájemce je povinen po uplynutí nájmu vrátit zařízení v provozuschopném stavu a to i včetně příslušenství, vše očištěné od nečistot. O vrácení může být na ěádost kterékoliv ze stran sepsán protokol.
7. Nájemce odpovídá za ztrátu, zničení i za poškození najatých předmětů s výjimkou běžného opotřebení vzniklého v souladu s řádným užíváním. Nájemce se zavazuje, že v případě ztráty či zničení vypůjčeného zařízení uhradí hodnotu zapůjčených předmětů v plné výši.

V.Nájem zaniká:

a) uplynutím nájmu
b) zničením zařízení
c) výpovědí kterékoliv strany, přičemě byla dohodnuta výpovědní lhůta tři pracovní dny, která běží od prvého dne následujícího po dni doručení písemné výpovědi druhé straně. Důvod výpovědi nemusí být uveden.

VI.Ostatní ujednání

1. Veškeré náklady spojené s dopravou zařízení z prodejny a zpět hradí nájemce a to v jakémkoliv případě.
2. V případě nevrácení zařízení ve lhůtě dané smlouvou bez předchozího souhlasu obou stran byla dohodnuta smluvní pokuta ve výši 50 % denní sazby nájemného za každý započatý den prodlení s nevrácením zařízení.
3. Smlouva je zpracována ve dvou vyhotoveních a řídí se příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a to i v případech touto smlouvou neupravených. Účinnosti nabývá podpisem obou stran.

V ...................... dne: ..............................................................                                     ................................
      pronajímatel                                                   nájemce

Vráceno dne: ...........................................

Zjištěné závady: ....................................................................................

Funkčnost přezkoušel : ..........................................................................

...................................................                 ...............................................
Podpis a razítko pronajímatele                Podpis nájemce při vracení

 

 
 

Kontakt: Jiří Kubeš, tel. 606 438 653, e-mail: kubes@lit.cz 40409